Zmiany stawek opłat za eksploatacje od 1 czerwca 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie § 50 ust.1 pkt 34 statutu Spółdzielni, uchwałą
nr 2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” 
w Jeleniej Górze, na wniosek Zarządu, zatwierdziła zmianę wysokości stawek opłat zależnych od spółdzielni za używanie lokali (tj. eksploatacja) obowiązujących od 1 czerwca 2022 roku.

Wysokość opłat przedstawiona w uchwale w załączeniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych przychody z tytułu opłat  eksploatacyjnych powinny w całości pokrywać ponoszone koszty.

Wzrost stawek opłat w 2022 roku spowodowany został znacznym  wzrostem kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów. Na wzrost kosztów eksploatacji wpływ miały zarówno koszty materiałów (inflacja w 2021r. wyniosła 5,1%), jak i koszty świadczonych usług spowodowane chociażby wzrostem  wynagrodzeń (wynagrodzenie minimalne za pracę wzrosło o 7,5%  do 3 010 zł), a także wzrost cen mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej).

Spółdzielnia ujemny wynik na gospodarce mieszkaniowej pokrywa  w części z zysku uzyskanego na działalności gospodarczej tj. z wynajmu lokali użytkowych, dzierżaw gruntów oraz z działalności finansowej. Osoby nie będące członkami Spółdzielni pokrywać będą opłaty w pełnej wysokości wynikającej z planowanych kosztów, tj. bez dofinansowania
z zysku.

Wydruk wysokości opłat obowiązujących od 1 czerwca 2022  roku zostanie dostarczony do skrzynek pocztowych  w maju 2022 r.

Jednocześnie informujemy, że w lutym b.r. otrzymaliście Państwo zaliczki na poczet centralnego ogrzewania  i ciepłej wody obowiązujące od 1.03.2022 roku.

załączone pliki

‹ zobacz wszystkie aktualności