Jeleniogórski Budżet Obywatelski na 2016 rok

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na Jeleniogórski Budżet Obywatelski na 2016 rok.Mając na uwadze postulaty mieszkańców osiedla „Orle” zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej  Górze informuje, że z poparciem przedstawicieli Rady Nadzorczej, rad nieruchomości Osiedla „Orle” i członków tutejszej Spółdzielni został złożony do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jeleniej Góry na 2016 rok projekt :

Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu "Orle" - etap II (szacunkowy koszt realizacji 125 000,00 zł) - zamieszczony na Liście zadań priorytetowych pod nr  P.13.  

Głosowanie  przeprowadzone zostanie w dniach 23.11 (godz. 10.00) – 30.11 (godz. 10.00) w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej, uruchomionej w serwisie miasta: www.jeleniagora.pl    

Prawo udziału w głosowaniu ma osoba fizyczna, zameldowana na pobyt stały lub czasowy w Jeleniej Górze, która w dniu rozpoczęcia głosowania, określonym w Harmonogramie JBO 2016, ukończyła co najmniej 16. rok życia. 

Weryfikacja uprawnienia do głosowania przeprowadzona zostanie przez system elektroniczny w oparciu o imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby głosującej. 

Osobie uprawnionej przysługuje jeden głos z możliwością jednego wskazania *

Dokonanie większej liczby oznaczeń niż opisana powyżej, zostanie uniemożliwione przez system elektroniczny.

Osoby nieposiadające komputera lub dostępu do komputera mogą skorzystać z ogólnodostępnych stanowisk do głosowania elektronicznego


‹ zobacz wszystkie aktualności